නම සහ තනතුර ඇමතුම් අංකය

ඊ මේල්

මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී +94 112 326774


පාලක ජනරාල් 

 

ඩී.එම්.චතුරිකා ස්වර්ණපාලි දිසානායක මිය
පුද්ගලික සහකාර 

+94 112 324386

 

+94 112 324386

cg[at]imexport.gov.lk

 

pacg[at]imexport.gov.lk

ඒ.එච්.එල්. ද සොයිසා මයා
පාලක (මෙහෙයුම්)
+94 112 324673 cont[at]imexport.gov.lk
කේ.එස්.සී.එස්.කුමාර මයා
පාලක (පාලන හා ප්‍රතිපත්ති)
+94 112 326802  cont2[at]imexport.gov.lk
අයි.පී.කොතලාවල මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 112 328487 acc[at]imexport.gov.lk
කේ.පී.ඩී.පී.කරුණානායක මයා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 431874 cia[at]imexport.gov.lk
එම්.කේ.යූ.එස්.ප්‍රනාන්දු මයා
නියෝජ්‍ය පාලක
+94 112 422682 ac6[at]imexport.gov.lk

සහකාර පාලක 
+94 112 323922 ac7[at]imexport.gov.lk
එරන්ගිකා පටුවතවිතාන මිය
නියෝජ්‍ය පාලක
+94 112 327113 ac5[at]imexport.gov.lk
එච්.එම්.එම්.එස්. හේරත් මිය
සහකාර පාලක
+94 112 445435 ac4[at]imexport.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 431877 ao[at]imexport.gov.lk
එල්.ඩබ්ලිව්.ජේ.බී.චන්ද්‍රසේකර මිය
පද්ධති පරිපාලක
+94 112 444493 sa[at]imexport.gov.lk

ප්‍රධාන කළමණාකරන සහකාර
+94 112 327112 admin[at]imexport.gov.lk
පාලන අංශය +94 112 327112 admin[at]imexport.gov.lk
ගිණුම් අංශය +94 112 422681 accounts[at]imexport.gov.lk
ප්‍රතිපත්ති අංශය +94 112 339285 policy[at]imexport.gov.lk