අයදුම්පත් වර්ගය බාගත කිරීම
බටහිර ඖෂධ, පශු ඖෂධ, ආයුර්වේද ඖෂධ, හෝමියෝපති ඖෂධ හා ශල්‍ය උපාංග සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 498.08 kB]
පාවිච්චි කරන  ලද වාහන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 500.58 kB]
වාහන අමතර කොටස් සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 500.50 kB]
කාර්මික රසායන ද්‍රව්‍ය, ඛණිජ තෙල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, පළිබෝධ නාශක හා වල් නාශක, විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය, මධ්‍යසාර, ස්ප්‍රීතු හා ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 499.00 kB]
ජංගම දුරකතන ඇතුළු සන්නිවේදන උපකරණ, පරිගණක, වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර, ශීත කාරක වායු, දුරස්ථ පාලක ඇතුළු උපකරණ සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 496.64 kB]
සතුන් හා සත්ව නිෂ්පාදන, මැකරල් හා ටින් මාළු, ශක්තිජනක පාන වර්ග, තේ, ධාන්‍ය වර්ග, මාළු ඇම, ගිනි අවි පුපුරන ද්‍රව්‍ය, ක්‍රීඩා උපකරණ, පාවිච්චි කළ ඇදුම්, ගෘහ භාණ්ඩ, දැවි තෙල්, සිගරට් කඩදාසි, කාසි, වානේ, ප්ලාස්ටික් භාජන ඇතුළු විවිධ ආනයනයන් සඳහා ආනයන පාලන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 498.82 kB]
ලෝහ සුන්බුන් සහ ඉරන ලද දැව කොටස් සඳහා අපනයන පාලන බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කිරීම [PDF - 493.79 kB]