பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல. மின்னஞ்சல்

கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் (பதில்)
+94 112 324386 cg[at]imexport.gov.lk

கட்டுப்பாட்டாளர்
+94 112 324673 cont[at]imexport.gov.lk
திருமதி. இரேஷா வீரசேகர
கட்டுப்பாட்டாளர்
+94 112 326802  

உதவி கட்டுப்பாட்டாளர்
+94 112 323922  

உதவி கட்டுப்பாட்டாளர்
+94 112 326802  

உதவி கட்டுப்பாட்டாளர்
+94 112 445495  
திருமதி. ஐ.பி. கொத்தலாவல
கணக்காளர்
+94 112 328487 acc[at]imexport.gov.lk

நிர்வாக அதிகாரி
+94 112 541001 ao[at]imexport.gov.lk
திருமதி. எல்.டபிள்யு.ஜே.பீ. சந்திரசேகர
கட்டக நிர்வாகி
+94 112 444493 sa[at]imexport.gov.lk

தலைமை எழுத்தர்
+94 112 327112  
மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி +94 112 326774