தொடர்பு

முகவரி:
இல: 75 1/3,
1ஆம் மாடி, ஹேமாஸ் கட்டிடம்,
யோர்க் வீதி,
த.பெ. இல. - 559, கொழும்பு 01,
இலங்கை.
தொலைபேசி:
+94 112 326 774
தொலைநகலி:
+94 112 328 486

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக