සේවාලාභීන් වෙත නිරවද්‍ය තොරතුරු කාර්යක්ෂමව ලබාදීමේ අරමුණින් දෙපාර්තමේන්තුවෙහි විමසීම් කවුළුවක් ස්ථාපිත කර ඇත.

භාණ්ඩ ආනයනය හා අපනයනය සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ ගැටලු හා විමසීම් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්‍යුත් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.